Règim intern

Aprovat a l’Assemblea General realitzada el 4/7/2018

PREÀMBUL

Com tota associació, aquesta es regeix pels seus Estatus. Malgrat això, alguns dels articles dels Estatuts de l’Associació Aquariòfila de Barcelona (d’ara endavant l’AAB), requereixen un desenvolupament normatiu que els concreti i reguli. A més, l’AAB necessita dotar-se de procediments interns de funcionament que regulin el conjunt de la seva activitat i la seva operativitat. El Reglament de Règim intern de l’Associació Aquariòfila de Barcelona (d’ara endavant el RRI-AAB) té com a objectiu dotar la nostra associació de les normatives i procediments que donin resposta a aquestes necessitats.

El darrer i present RRI-AAB ha estat aprovat a l’Assemblea General realitzada el 4 de juliol de 2018.

CAPÍTOL 1. ÀMBIT D'APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 1. Aplicació i interpretació

El RRI-AAB s’aplicarà per regular el funcionament propi i intern de la nostra entitat, l’Associació Aquariòfila de Barcelona. Les seves disposicions són de compliment obligat per a tots els membres de l’AAB. La interpretació dels preceptes continguts en el RRI-AAB, així com qualsevol aclariment al respecte, és responsabilitat de l’òrgan de govern, és a dir, de la Junta Directiva que estigui vigent.

CAPÍTOL 2. SOBRE ELS MEMBRES DE L'AAB

Article 2. Membres

Podran formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les finalitats d’aquesta (podeu consultar les finalitats als Estatuts de l’AAB). No obstant això, per poder ser membres de l’AAB s’han de reunir les condicions exigides als Estatuts.

A més a més, i en extensió dels seus Estatuts, l’AAB estableix tres tipus de membres segons l’edat que tinguin en el moment de sol·licitud o renovació: Soci junior (persones menors de 18 anys), Soci ordinari (persones entre 18 i 65 anys) i Soci sènior (persones majors de 65 anys). Totes les persones jurídiques es consideraran sota el tipus “Soci ordinari”.

Article 3. Sol·licitud d’ingrés i procediment d’admissió

Tal com s’indica als Estatuts de l’AAB, per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Tanmateix, a efectes pràctics, i per tal d’agilitzar les altes de nous membres, la sol·licitud per escrit es realitzarà únicament a través del formulari disposat a la pàgina web de l’AAB (https://aquariofilabcn.org/fes-ten-soci). El formulari web serveix per fer arribar a la Junta Directiva les sol·licituds d’admissió de forma telemàtica, a més a més de rebre totes les dades requerides per poder donar d’alta la persona interessada i fer el pagament de la quota d’inscripció. En el cas de Soci Junior i Soci Sènior, hauran d’acompanyar a la sol·licitud d’inscripció una còpia del seu DNI per poder justificar el descompte a la quota.

Una vegada arribada la sol·licitud, la Junta Directiva s’encarrega de verificar que les dades siguin correctes i que no falti cap requeriment o informació. Posteriorment, es dóna la benvinguda i s’entrega el carnet (provisional) com a nou membre a l’AAB. Una vegada renovada la quota de soci, s’entregarà un carnet definitiu. Cada carnet, independentment que sigui provisional o no, és vàlid durant un any civil.

La Junta Directiva ha de decidir la incorporació o no de les persones sol·licitants a l’entitat, podent, fins i tot, decidir la inadmissió d’una persona a l’entitat, sempre que aquesta decisió sigui motivada. Donat el cas d’inadmissió, la persona pot demanar la ratificació d’aquesta decisió en la propera Assemblea General.

En l’Assemblea General ordinària que es realitza durant els tres primers mesos de l’any es comunicaran les incorporacions de nous membres de l’entitat. També s’informarà si hi ha algun cas d’inadmissió.

Article 4. Sobre les quotes dels socis i el seu pagament

Les quotes dels membres de l’AAB van ser aprovades i fixades per unanimitat en l’Assemblea General ordinària realitzada el dia  24 de febrer de 2017, establint-se les quotes segons la tipologia de socis:

Quota de soci anual (renovació):

 • Soci junior (menors de 18 anys): 15,00€
 • Soci ordinari (entre 18 i 65 anys): 25,00€
 • Soci sènior (majors de 65 anys): 15,00€

Quota d’inscripció (tots els nous membres):

 • Quota inscripció: 30,00€

Els nous membres de l’AAB, és a dir, aquells que es donin d’alta per primera vegada i/o  que no hagin estat membres de l’entitat anteriorment, estan exempts de pagar la quota anual corresponent a l’any civil en curs. Pagaran únicament la quota d’inscripció.

La quota de soci es cobrarà en el moment que es realitzin les renovacions, que normalment coincideix amb el final d’any civil, durant la primera quinzena de desembre. Els cobraments de les renovacions es fan mitjançant la domiciliació bancària a través del compte corrent o a través de la targeta de crèdit. La Junta Directiva informa prèviament, per mitjans telemàtics, de la realització del cobrament. Donat el cas que hi hagi algun problema amb el cobrament domiciliat, la Junta Directiva pot proporcionar un altre mètode de pagament per tal que s’aboni la Quota de soci anual (renovació). Aquests casos seran excepcionals i puntuals.

Els socis honorífics (antics presidents, per exemple) estan exempts de pagar les quotes de renovació.

L’Assemblea general té la potestat d’establir noves quotes, la modificació d’aquestes i la creació de quotes extraordinàries sempre que ho consideri, tal com es contempla en els Estatuts. En cas del canvi de quotes, immediatament es procedirà a actualitzar el RRI-AAB.

Article 5. Baixa de l’entitat i procediment

L’AAB disposa de causes per ser donat de baixa als seus Estatuts. Aquestes causes incloses són:

 • Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 • No satisfer les quotes fixades.
 • No complir les obligacions estatutàries.

Malgrat això, és necessari ampliar aquesta llista i matisar-la amb el següent:

 • En el cas de baixes voluntàries, s’ha de comunicar la baixa mitjançant els canals disposats de l’AAB amb una antelació mínima de 30 dies abans de realitzar els cobraments de les Quotes de socis anuals (renovació).
 • S’estableix un període màxim d’un mes posterior, a comptar des del dia fixat de pagament de la quota, per tal de poder satisfer les quotes impagades.
 • A més a més, és motiu de baixa el fet d’haver comès una falta molt greu, sancionada a través del procediment sancionador amb l’expulsió immediata de l’entitat.

Si algun membre compleix alguna de les causes o condicions anteriors se li donarà de baixa de l’entitat. La Junta Directiva comunicarà a la persona que el procediment de baixa ha estat processat i gestionat, comunicant la motivació de la baixa. Aquesta persona perdrà automàticament tots els drets com a membre de l’entitat, que no té dret a la devolució, ni total ni parcial, de les quotes satisfetes anteriorment. L’AAB no retornarà cap tipus de quota un cop abonada. En l’Assemblea General ordinària que es realitza durant els tres primers mesos de l’any es comunicaran les baixes de persones associades.

CAPÍTOL 3. DISPOSICIONS SOBRE EL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L'ÒRGAN DE GOVERN

La Junta Directiva es regeix principalment a través dels Estatuts de l’AAB. Tanmateix, en el RRI-AAB s’amplien alguns temes concrets sobre el funcionament d’aquesta.

Article 6. Periodicitat de les reunions de Junta Directiva

La Junta Directiva s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada cada trimestre. L’actual Junta Directiva intentarà reunir-se un cop al mes, sempre que hi hagi algun tema a tractar.

A més a més, s’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita la meitat més un dels membres que la componen.

Article 7. Obligació de l’activitat dels membres de Junta Directiva

A més a més de les obligacions pròpies incloses als Estatuts de l’AAB, la Junta Directiva té l’obligació d’assistir, com a mínim, a una reunió de Junta Directiva per cada trimestre. En cas que algun membre de l’òrgan de govern no pogués mantenir aquesta assistència continuada, deixarà de ser membre de l’òrgan de govern i serà substituït per una altra persona. El control d’assistència es realitzarà mitjançant les actes de les reunions. Aquestes decisions es van prendre en l’Assemblea General realitzada el dia 24 de febrer de 2017.

Article 8. Assistència de membres a les reunions de Junta Directiva

Tot i que les decisions i acords que es prenen en aquestes reunions es fan a través dels vots dels membres que formen l’òrgan de govern, en les reunions poden assistir altres membres de l’associació.

Tots els membres de l’AAB tenen dret a l’assistència, a tindre veu en les deliberacions de la reunió, així com en exposar qualsevol tema que es vulgui tractar en l’ordre del dia, parlar de problemes a l’entitat, queixes, i a fer comentaris o suggeriments sobre el funcionament de l’AAB o la seva activitat.

CAPÍTOL 4. REPRESENTACIÓ EXTERNA DE L'ENTITAT

Article 9. Representació externa a òrgans consultius, actes oficials i altres espais de participació

Tot i que la funció de representació legal de l’associació és delegada per l’Assemblea General i la Junta Directiva en les persones que ocupen el càrrec de presidència o vicepresidència, la Junta Directiva de l’AAB pot delegar en algun dels seus membres o en qualsevol membre de ple dret la representació externa de l’entitat en òrgans consultius, actes oficials i altres espais de participació.

Article 10. Funcions dels representants a organismes externs

Els representants externs de l’AAB tenen les funcions de prendre les decisions concretes i oportunes dins de l’òrgan, acte o espai extern que li siguin delegats. Aquests hauran de vetllar per la bona imatge de l’entitat i hauran de tindre en compte el no prendre decisions que puguin perjudicar la imatge, el funcionament o la integritat de l’AAB. Els representants externs comunicaran les decisions en les reunions de Junta Directiva i tindran una comunicació activa i continuada amb l’òrgan de govern, que haurà de supervisar la tasca de representació durant el període designat.

La Junta Directiva haurà d’emetre un certificat de representació externa, emesa pel secretari amb el vistiplau del president, on es designi la persona que s’encarregarà de la representació externa de l’AAB. L’òrgan de govern també té la potestat d’inhabilitar la capacitat de representació externa sempre que hi hagi una causa motivada i justificada.

CAPÍTOL 5. DISPOSICIONS SOBRE ELS MEMBRES VOLUNTARIS

Article 11. Condicions per la condició de voluntari/a

Són voluntaris els membres de l’AAB que exerceixin tasques, activitats i feines no remunerades (voluntàries) que impliquin un esforç i dedicació considerables per tal d’assolir algun dels objectius, fins o finalitats de l’entitat. La participació en una activitat no suposa necessàriament la condició de voluntari, encara que es participi en l’organització d’aquesta. Per tant, les tasques de voluntariat no correspondran a l’activitat normal o del dia a dia de l’AAB, sino que seran exclusivament aquelles en què es requereixi un esforç i dedicació majors per a assolir una acció de la mateixa entitat. Serà la Junta Directiva qui consideri i aprovi en alguna reunió quines són les tasques considerades com a voluntariat, aprovant així els beneficis que corresponen a aquests.

Article 12. Beneficis dels voluntaris

Apart de les obligacions que ha de complir l’AAB en relació al que contempli la llei en relació al voluntariat, són beneficis dels socis que compleixin tasques de voluntariat els següents:

 • Pagament del combustible i/o desplaçament. Es pagarà 0,20 €/km recorregut amb cotxe o furgoneta particular utilitzat pel transport de voluntaris o material de l’AAB, sempre que aquest sigui necessari i imprescindible. També es pagarà 0,10 €/km recorregut en motocicleta per motiu únic de desplaçament de voluntaris. A més a més, s’abonaran els peatges i pàrquings, sempre que es justifiquin documentalment i no hi hagi més opcions viables pel desplaçament o aparcament. També es considerarà el pagament dels desplaçaments (transport públic) quan ho requereixi un voluntari per complir les seves tasques designades.
 • Dietes. Es pagaran les dietes (fins 12 € per persona) quan l’activitat voluntària contempli la totalitat del dia.

Altres imports. Quan l’activitat de voluntariat contempli altres despeses associades a la mateixa (pagament de tiquets d’entrada, etc.) l’AAB es pot fer càrrec d’aquestes, sempre que siguin justificades i necessàries.

CAPÍTOL 6. SOBRE ELS SERVEIS COMUNS, ACTIVITATS I BENEFICIS DELS MEMBRES DE L’AAB

Apart dels drets fonamentals contemplats en els Estatuts de l’AAB, els membres d’aquesta disposen de serveis comuns, activitats o beneficis propis sempre que tinguin la condició de socis de ple dret.

Article 13. Portal web de l’AAB

El portal web o pàgina oficial de l’AAB és el principal canal de comunicació entre l’AAB i els seus membres. No obstant això, les comunicacions oficials entre la Junta Directiva i els membres de l’AAB es realitza a través de la llista de distribució dels membres de l’AAB. Per altra banda la pàgina oficial constitueix la principal referència per persones externes a l’entitat.

Al nostre portal web es troba tota la informació sobre la nostra entitat, el procediment per fer-se membre de l’entitat, així com la informació sobre els serveis comuns, activitats, beneficis dels membres, etc. També es troba una secció de notícies i cròniques sobre les accions i activitat de l’AAB. Des de principis del 2018, l’AAB està construint un apartat o portal web de transparència dins de la pàgina oficial per tal d’incloure tota la informació i documentació oficial disponible i transparent pels membres de l’AAB, amb una versió reduïda dels documents i la informació bàsica i indispensable per la consulta de terceres persones externes a l’entitat.

Article 14. Activitats organitzades per l’AAB

Les activitats de l’AAB són aquelles que estan organitzades directament per l’òrgan de govern o bé per algun dels seus membres. Hi ha diferents tipologies d’activitats:

 • Conferència: xerrada sobre un tema específic relacionat amb l’aquariofilia, generalment impartida per experts en l’àrea o persones experimentades en el tema a tractar.
 • Taller: xerrada amb fort caràcter pràctic relacionat amb l’aquariofilia, generalment impartida per experts en l’àrea o persones experimentades en el tema a tractar.
 • Curs: amb més duració que un taller o una conferència, desenvolupa un tema específic relacionat amb l’aquariofilia i es caracteritza per l’aspecte teòric i pràctic en conjunt.
 • Sortides i visites: es caracteritzen per ser sortides “al camp”. Poden tractar-se de sortides a la natura o bé sortides a alguna institució (centre de recuperació, museu, aquàrium, etc.). Generalment impliquen la col·laboració amb institucions i altres projectes.
 • Sortides gastronòmiques: es caracteritzen per moments per compartir l’afició aquariòfila en bona companyia i amb un bon menjar que amenitzi la trobada. Són sortides i trobades que proporcionen i milloren les relacions socials dins l’entitat.
 • Cinefòrum: visualització de material videogràfic amb un posterior debat sobre el mateix, dinamitzat per un membre de l’AAB.

Sempre que les activitats estiguin organitzades per l’AAB, estan regulades per la seva normativa d’ús i funcionament contemplada al capítol 7 del RRI-AAB. Aquesta normativa no exclou que se n’apliquin d’altres (per exemple la normativa del centre cívic on es realitza una conferència, la normativa d’un museu o centre on es realitza una sortida, etc.).

Article 15. Canals de comunicació entre socis (fòrum, whastapp, telegram)

L’AAB disposa de diversos canals de comunicació pels seus membres. Mentres que el fòrum roman obert a qualsevol persona que hi vulgui participar, els grups de Whastapp i Telegram són exclusius per membres de l’AAB. Aquests poden utilitzar-se tant com a canal de difusió de les activitats de l’AAB, així com per comunicar-se. Per formar part del grup de whastapp o telegram cal ser soci en actiu i haver-ho sol·licitat a la inscripció d’alta o bé mitjançant el nostre formulari de contacte fent constar com assumpte “Alta al grup de whatsapp/telegram”, el vostre nom i número de soci. Podeu donar-vos de baixa del grup sempre que vulgueu. Tant el fòrum, com els grups de whastapp i telegram disposen de la seva normativa d’ús i funcionament al capítol 7 del RRI-AAB.

Article 16. Carnet de soci i descomptes a botigues col·laboradores

Amb el carnet de soci, els membres de l’AAB tenen dret a descomptes en les compres que es realitzin a les botigues que col·laboren amb l’AAB. Aquest descompte s’aplica sobre tots els articles a la venda (material, animals, plantes, equipament, aliment, etc.), tant si es tracta d’una venta directa com d’una venda en línia. El descompte mai s’aplica en articles ja rebaixats, ni en productes especials, en productes que no es puguin rebaixar més del que determina la llei (per exemple, llibres) ni en els costos d’enviament. En última instància, els encarregats d’indicar quins productes estan ja rebaixats són les empreses col·laboradores. Són aquestes, per tant, les que hauran d’informar dels productes que no es poden rebaixar.

Article 17. Local social i reunions setmanals

L’AAB disposa d’un local social on els seus membres es reuneixen setmanalment, els vespres dels dimecres. El local social està situat a Plaça Universitat 1, 3r 1a (Barcelona). El local social no és propi de l’AAB, sinó que es tracta d’un lloguer d’espais que ens cedeix una altra associació amb què col·laborem. Les reunions setmanals estan destinades a parlar de diversos temes sobre aquariofília, consultes, dubtes, etc. en un espai on reunir-nos i on disposem de la biblioteca, l’autoservei de begudes, l’aquari de l’AAB, els test d’aigua, etc. El local ha de mantenir-se net en tot moment i endreçat. Tot el mobiliari, així com qualsevol element situat dins del local social ha de ser conservat i respectat.

Article 18. Concursos de l’AAB

L’AAB també posa en pràctica concursos destinats als seus membres o a terceres persones. Aquests concursos tenen la seva pròpia normativa que és aprovada en les reunions de junta directiva i es troba disponible a l’apartat corresponent de la pàgina oficial de l’AAB.

Article 19. Catàleg d’aquaris de l’AAB

L’AAB està construint un catàleg d’aquaris dels seus socis a través de la pàgina web de l’AAB per donar informació molt detallada de diferents muntatges. Aquest catàleg pretén mostrar els diferents muntatges que es poden realitzar, així com donar a conèixer els aquaris dels nostres socis. La idea és anar generant un catàleg cada vegada més gran que permeti donar a conèixer diferents tipus d’aquaris i el sistema que s’utilitza per mantenir-lo. Així facilitar als socis idees de muntatges, d’equipament, d’habitants, etc. També vol ser un connector entre socis que puguin tindre dubtes en relació a un tipus de muntatge o aquari, els seus habitants, un equipament en específic, etc. Els socis poden incloure actualitzacions al catàleg així com afegir nous aquaris.

Article 20. Assessorament i ajuda

L’AAB està consolidada per un bon grup de persones que són expertes en diferents àrees de coneixement. És per això que podem dir que els membres tenen un benefici en rebre assessorament per part dels seus companys, així com ajuda quan la necessiten. Aquest assessorament es realitza de forma totalment voluntària a través de mitjans telemàtics (whastapp, fòrum, telegram, etc.) o presencialment (a les reunions setmanals dels dimecres al vespre).

Article 21. Tests d’aigua

L’AAB disposa de diferents tests químics per analitzar l’aigua que portin els membres. El servei està disponible a la seu social, i només poden utilitzar-se sota la responsabilitat d’un dels membres de Junta Directiva present, que incorporarà les dades dels resultats realitzats i que es poden utilitzar per finalitats d’estudi estadístic, divulgatiu i/o educatiu, cedint la propietat d’aquestes dades a l’AAB.

Article 22. Biblioteca de l’AAB

La biblioteca de l’AAB es troba al local social de l’AAB. Pot consultar-se en les reunions setmanals per qualsevol membre de l’AAB. No hi ha servei de préstec. La Junta Directiva està treballant per confeccionar un catàleg dels llibres i revistes que estan inclosos en la biblioteca, així com la millora d’aquesta.

CAPÍTOL 7. RÈGIM NORMATIU I DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS COMUNS, ACTIVITATS I BENEFICIS DELS MEMBRES, PARTICIPANTS I USUARIS DE L’AAB

Article 23. Règim normatiu i de funcionament de les activitats organitzades per l’AAB

23.1. Sobre el funcionament de les activitats organitzades per l’AAB

Sempre que les activitats estiguin organitzades per l’AAB, estan regulades per la seva normativa d’ús i funcionament contemplada en el següent apartat. Aquesta normativa no exclou que se n’apliquin d’altres (per exemple la normativa del centre cívic on es realitza una conferència, la normativa d’un museu o centre on es realitza una sortida, etc.). Donat que l’incompliment de qualsevol normativa pot repercutir en la imatge de l’entitat, aquesta ha dotat d’una normativa que regula el benestar i la convivència en les activitats, el procediment d’inscripció, de cancel·lació, les condicions d’assistència i altres aspectes que són importants a l’hora de participar en les activitats.

23.2. Règim normatiu i de funcionament de les activitats organitzades per l’AAB

ORGANITZADORS I DINAMITZADORS:

Els organitzadors i dinamitzadors de les activitats seran els encarregats que aquestes es portin a terme seguint unes mínimes normes de convivència i vetllant perquè es compleixin les normes que aquí s’especifiquen. Els organitzadors de les activitats seran designats per la Junta Directiva de l’AAB. En tot cas, qualsevol membre de l’òrgan de govern ha de vetllar pel bon funcionament de les activitats.

USUARIS I ACCEPTACIÓ DE LES NORMES

Són usuaris les persones que participin de les activitats organitzades per l’AAB, independentment que tinguin la condició vigent de soci o sòcia de ple dret o no. El fet de participar en una activitat suposa l’acceptació total de les presents normes. El desconeixement de les normes no eximeix del seu compliment.

CONVIVÈNCIA I BENESTAR

Les sortides de to i/o ofensives, les faltes de respecte o de sensibilitat a usuaris o bé a terceres parts afectades, les actuacions que obstaculitzin conscientment el bon funcionament de l’activitat o malmetin el benestar entre les persones implicades, seran respostes amb una falta lleu o una falta greu als usuaris que les hagin comès en funció de la gravetat del conflicte.

CONDICIONS D’ASSISTÈNCIA

Les activitats organitzades per l’AAB es poden classificar en tres condicions d’assistència segons les persones que hi puguin assistir:

 • Activitats exclusives (per membres de l’AAB): es tracten d’aquelles activitats a les quals exclusivament poden assistir els membres de l’AAB. Les conferències, els tallers, els cursos i el cinefòrum acostumen a ser activitats exclusives per socis, a excepció d’aquelles activitats concretes en les quals s’indiqui una altra condició d’assistència. Els membres de l’AAB tenen el dret de convidar una persona cada 6 mesos (període gener-juny; període juliol-desembre) a una activitat exclusiva per membres de l’AAB. El membre de l’AAB ha d’inscriure igualment al convidat/da, amb el nom de la persona que assistirà però amb el número de soci/a del membre que el/la convida. Una persona pot ser convidada únicament una vegada. Si fos el cas que la persona convidada volgués assistir a una altra activitat exclusiva, tot i trobar-se en un altre període diferent, haurà de tindre condició de membre actiu de l’AAB per assistir; és a dir, fer-se’n soci de l’entitat. Tanmateix, els convidats poden assistir com acompanyants a les activitats en les quals la condició d’assistència ho permeti, independentment si ja han sigut convidats a una activitat exclusiva o no.
 • Activitats exclusives (per membres de l’AAB) + acompanyants: es tracten d’activitats en les quals poden assistir els socis amb algun acompanyant. Els acompanyants hauran de ser sempre familiars directes o amics propers. Les sortides gastronòmiques, les sortides o les visites acostumen a ser activitats exclusives per socis més els seus acompanyants, a excepció d’aquelles en les que s’indiqui una altra condició d’assistència.

Com a referència es determina el nombre màxim d’acompanyants seguint els següents criteris: 1 acompanyant (si l’activitat es tracta d’una activitat amb capacitat molt limitada), 2 acompanyants (si es tracta d’una activitat amb capacitat limitada) i 3 acompanyants màxim (si es tracta d’una activitat sense inscripcions limitades). Es podran fer excepcions respecte a aquests criteris quan l’activitat encara tingui places lliures una setmana abans de la data de realització.

 • Activitats divulgatives: es tracten d’activitats a les quals pot assistir qualsevol persona, independentment de si són socis o no. Alguns cursos, tallers o conferències en les quals col·laborem o no amb altres entitats, o aquelles en les que hi ha un cert caire d’iniciació i/o formació inicial a l’afició són activitats divulgatives. Les activitats divulgatives estaran obertes a persones que no siguin membres actius de l’entitat.

Les condicions d’assistència s’especificaran a la pàgina web concreta de cada activitat.

INSCRIPCIÓ

És d’obligat compliment la inscripció a les activitats que així ho requereixin com obligatori. Les places a les activitats seran reservades per rigorós ordre d’inscripció a aquesta. L’AAB posarà a l’abast, a la pàgina oficial de l’AAB, la informació detallada de cada activitat (tipus d’activitat, programa, data, horari, preu, organitzadors, localització, etc.) a més d’indicar les condicions d’assistència i el formulari d’inscripció. L’assistència a una activitat amb inscripció obligatòria sense haver-se inscrit es sancionarà amb una falta lleu. Hi ha activitats (col·laboracions amb entitats, visites a museus, etc.) en les que no es podrà accedir si no s’ha realitzat la inscripció.

En cas de no poder assistir a l’activitat, s’ha de comunicar la cancel·lació al més aviat possible per tal de posar en disponibilitat la plaça reservada.

FALTES D’ASSISTÈNCIA

La no assistència sense justificació ni cancel·lació anticipada a una activitat pot suposar una falta lleu o una falta greu. Les cancel·lacions dues hores abans de l’activitat seran considerades faltes d’assistència, a no ser que el motiu de no assistir sigui causa major o forçada.

Són faltes lleus la no assistència a aquelles activitats en les quals la inscripció no tingui una capacitat limitada d’assistents ni perjudiqui la imatge de l’AAB.

Són faltes greus la no assistència a activitats en les quals hi hagi una capacitat limitada o molt limitada, especialment quan l’activitat es realitza en col·laboració amb una altra institució (museu, centre d’interpretació, etc.) i/o quan es perjudiqui la imatge de l’AAB.

PREU

Hi ha activitats que seran de pagament pels socis. El pagament de l’activitat es cobrarà per tal de sufragar el preu de l’entrada al recinte a visitar, pels materials a emprar, o per qualsevol altre requeriment que suposi un cost per l’AAB. Hi han activitats que tindran un preu reduït o exclusiu pels socis de l’AAB, i altres que tindran un preu reduït, també, pels seus acompanyants. En les activitats amb cost, no es retornaran els diners de les cancel·lacions realitzades més enllà dels set dies anteriors a la data de realització de l’activitat.

FALTES I SANCIONS

Les faltes que poden imposar els organitzadors i dinamitzadors poden ser de dos tipus: faltes lleus i faltes greus.

Per faltes lleus, es comunicarà a la persona que ha comès la infracció de l’incompliment de les normes del grup. La reincidència i acumulació de 3 faltes lleus en el període d’un any suposa l’aplicació d’una falta greu.

Per faltes greus, es comunicarà a la persona que ha comès una infracció greu. Aquesta persona no podrà realitzar cap inscripció a cap activitat de l’AAB fins que se li notifiqui. En la següent reunió de Junta Directiva, aquesta decidirà, segons la gravetat de l’assumpte, el període de separació o l’acceptació de poder realitzar inscripcions de nou. La reincidència i acumulació de dues faltes greus en el període d’un any suposa l’aplicació d’una falta molt greu. En els casos de reiteració de faltes greus o si el cas fos directament molt greu, es procedirà a seguir el procediment sancionador del RRI-AAB.

Article 24. Règim normatiu i de funcionament dels canals de comunicació (grups de Whastapp i Telegram)

24.1. Sobre el funcionament dels grups de Whastapp i Telegram

L’AAB compta amb un grup de Whatsapp i un altre de Telegram al qual es debaten temes sobre l’aquariofilia i el món que l’envolta a més de fer-ho servir com una de les eines de comunicació directa amb els membres que tenim al nostre abast. Aquests grups són únics i exclusius pels membres de l’AAB. Malgrat poder fer sevir el grup de Whatsap i donats els avantatges tecnològics i de funcionament, l’AAB donarà preferència al grup de Telegram com eina de comunicació directa amb els socis.

24.2. Sobre les normes d’ús dels grups de Whastapp i Telegram

El desconeixement de les normes no eximeix del seu compliment. A continuació s’enumeren les normes que regeixen cadascun dels grups per un correcte ús dels mateixos:

ADMINISTRADORS:

Els administradors del grup de Whastapp ‘Socis AAB’ / Telgram ‘Socis AAB’ són els membres de la junta directiva de l’AAB.

USUARIS I ACCEPTACIÓ DE LES NORMES

Només poden ser usuaris del grup els membres de l’AAB que tinguin la condició vigent de soci o sòcia de ple dret. Si un usuari deixa de ser membre de l’AAB, se li donarà de baixa del grup immediatament. El fet d’accedir i romandre al grup suposa l’acceptació total de les presents normes.

TEMÀTICA DEL GRUP

En aquest grup només es tractaran temes sobre l’aquariofilia i el món que envolta la nostra afició (medi ambient, ecologia, etologia, protecció animal, etc.). En el cas de voler comentar algun tema que no estigui relacionat amb la temàtica és preferible posar-se en contacte amb els administradors i plantejar la seva possible publicació al grup.

Es recomana que els temes que puguin estar exposats al fòrum de l’AAB i que puguin servir com a font de coneixement a altres usuaris s’exposin al mateix, obrint un nou tema i a continuació enviant l’enllaç del tema obert al grup.

CONVIVÈNCIA I BENESTAR

Les sortides de to i/o ofensives, les faltes de respecte o de sensibilitat, a membres del grup o bé a terceres parts afectades, seran respostes amb una falta lleu o una falta greu als usuaris que les hagin comès en funció de la gravetat del conflicte.

BOTIGUES I PUBLICITAT

Amb la finalitat d’evitar conflictes professionals, els usuaris que a més a més de tindre condició de membres de l’AAB, siguin propietaris o bé treballadors professionals d’alguna botiga, comerç o empresa d’aquariofília i/o relacionada amb aquesta, no poden publicitar ni promocionar la seva pròpia botiga, marca o empresa. La persona que realitzi aquesta acció serà sancionada amb una falta greu.

Davant les peticions de recomanacions de botigues per realitzar compres, els administradors recomanaran les botigues col·laboradores i s’abstindran de demostrar preferència per alguna d’elles. Es redirigirà a la pàgina web de botigues col·laboradores perquè l’usuari pugui sospesar i escollir quina és la que més li convingui.

DIFUSIÓ

L’AAB utilitzarà el grup per informar sobre els esdeveniments i activitats organitzats per ella mateixa o en els quals es participi publicant única i exclusivament els enllaços en els quals es podrà trobar tota la informació sobre aquests. Preguntes que puguin ser resoltes consultant els enllaços proporcionats no seran respostes pels administradors.

FALTES I SANCIONS

Les faltes que poden imposar els administradors poden ser de dos tipus: faltes lleus i faltes greus.

Per faltes lleus, es comunicarà a la persona que ha comès la infracció de l’incompliment de les normes del grup. La reincidència i acumulació de 3 faltes lleus en el període d’un any suposa l’aplicació d’una falta greu.

Per faltes greus, es comunicarà a la persona que ha comès la infracció sobre el tipus d’incompliment de les normes del grup i s’expulsarà immediatament d’aquest. En la següent reunió de la junta directiva es decidirà, segons la gravetat de l’assumpte, el període de separació, l’acceptació de reingrés o l’expulsió definitiva de l’usuari. La reincidència i acumulació de dues faltes greus en el període d’un any suposa l’aplicació d’una falta molt greu. En els casos de reiteració de faltes greus o si el cas fos molt greu, es procedirà a seguir el procediment sancionador del RRI-AAB.

Article 25. Règim normatiu i de funcionament del Fòrum de l’AAB

25.1. Sobre el funcionament del fòrum de l’AAB

L’Associació compta amb fòrum al qual es debaten temes sobre l’aquariofilia. Aquest fòrum és obert a qualsevol persona. No obstant compta amb àrees exclusives pels membres de l’AAB (apartat de compra-venda-intercanvi, per exemple).

25.2. Sobre les normes d’ús del fòrum de l’AAB

A continuació s’enumeren les normes que regeixen el fòrum per un correcte ús d’aquest.

ADMINISTRADORS I MODERADORS

Els administradors i moderadors del Fòrum de l’AAB seran designats per la Junta Directiva de l’AAB.

USUARIS I ACCEPTACIÓ DE LES NORMES

El fet d’accedir i romandre al grup suposa l’acceptació total de les presents normes. El desconeixement de les normes no eximeix del seu compliment.

TEMÀTICA DEL FÒRUM

En aquest fòrum només es tractaran temes sobre l’aquariofilia i el món que envolta la nostra afició (medi ambient, ecologia, etologia, protecció animal, etc.). En el cas de voler comentar algun tema que no estigui relacionat amb la temàtica es pot fer servir l’apartat corresponent del fòrum (off-topic). Els temes que puguin s’exposin al fòrum de l’AAB han d’estar en el corresponent apartat. Els temes que no corresponguin a l’apartat seran endreçats o eliminats.

CONVIVÈNCIA I BENESTAR

Les sortides de to i/o ofensives, les faltes de respecte o de sensibilitat, a membres del grup o bé a terceres parts afectades, seran respostes amb una falta lleu o una falta greu als usuaris que les hagin comès en funció de la gravetat del conflicte. Tot i que tractarem d’editar o eliminar qualsevol missatge que contingui temes inapropiats, abusius, obscens, vulgars, d’odi, sexuals, o qualsevol altre contingut considerat invasiu a la privacitat de les persones, els animals o que incompleixi les lleis vigents, és impossible revisar tots els missatges. Per tant, accepta que tots els missatges publicats en aquest fòrum expressen opinions dels seus autors originals i no dels administradors o moderadors (excepte missatges publicats per ells mateixos), pel que no es consideraran responsables d’aquests. Qualsevol missatge d’aquest tipus serà sancionat amb una falta lleu o una falta greu.

BOTIGUES I PUBLICITAT

Amb la finalitat d’evitar conflictes professionals, els usuaris que a més a més de tindre condició de membres de l’AAB, siguin propietaris o bé treballadors professionals d’alguna botiga, comerç o empresa d’aquariofilia i/o relacionada amb aquesta, no poden publicitar ni promocionar la seva pròpia botiga, marca o empresa fora dels apartats corresponents a aquest fi. La persona que realitzi aquesta acció serà sancionada amb una falta greu.

Davant les peticions de recomanacions de botigues per realitzar compres, els administradors recomanaran les botigues col·laboradores i s’abstindran de demostrar preferència per alguna d’elles. Es redirigirà a la pàgina web de botigues col·laboradores perquè l’usuari pugui sospesar i escollir quina és la que més li convingui.

DIFUSIÓ

L’AAB pot utilitzar el fòrum per informar sobre els esdeveniments i activitats organitzats per ella mateixa o en els quals es participi publicant única i exclusivament els enllaços en els quals es podrà trobar tota la informació sobre aquests. Preguntes que puguin ser resoltes consultant els enllaços proporcionats no seran respostes pels administradors.

FALTES I SANCIONS

Les faltes que poden imposar els administradors poden ser de dos tipus: faltes lleus i faltes greus. Per faltes lleus, es comunicarà a la persona que ha comès la infracció de l’incompliment de les normes del grup. La reincidència i acumulació de 3 faltes lleus en el període d’un any suposa l’aplicació d’una falta greu.

Per faltes greus, s’expulsarà immediatament del fòrum. El compte d’accés al mateix serà cancel·lat i el seu proveïdor a internet serà informat. L’adreça IP de tots els missatges es guardarà per ajudar a complir les normes. Qualsevol administrador i/o moderador té dret a esborrar, editar, moure o tancar qualsevol tema en qualsevol moment si ho consideren convenient. Segons la gravetat de l’assumpte, els administradors o el moderador assignarà un període de separació, les condicions de reingrés o l’expulsió definitiva de l’usuari. La reincidència i acumulació de dues faltes greus en el període d’un any suposa l’aplicació d’una falta molt greu. En els casos de reiteració de faltes greus o si el cas fos molt greu, es procedirà a seguir el procediment sancionador del RRI-AAB, en el cas que hagi estat comesa per un membre de l’AAB o a l’expulsió immediata del fòrum de l’AAB per a terceres persones.

CAPÍTOL 8. RÈGIM DE COL·LABORACIÓ PUBLICITARIA AMB EMPRESES VINCULADES A L'ACTIVITAT DE L’AAB

Article 26. Conveni de col·laboració publicitària amb botigues

El conveni de col·laboració publicitària entre botigues i empreses relacionades amb l’activitat de l’AAB i aquesta, es regeix a través d’un contracte signat per les dues parts. Aquest contracte defineix les condicions que han de complir les dues parts. Bàsicament l’AAB aporta publicitat a les empreses a canvi que aquestes aportin beneficis (descomptes, vals de compra, etc.) que repercuteix en els membres de l’AAB. Les condicions del contracte de col·laboració publicitària són les mateixes per totes les empreses que passen a tindre condició de botigues o empreses col·laboradores, amb els beneficis publicitaris que això suposa. Aquest contracte es va aprovar en la reunió de la junta directiva del 9 de novembre de 2016.

Article 27. Altres tipus de col·laboració amb empreses

La signatura del Contracte de col·laboració amb l’AAB no exclou que l’AAB pugui negociar altres acords suplementaris o altres tipus de col·laboracions fora dels termes d’aquest. Així doncs, serà la Junta Directiva qui negociarà les condicions de les parts implicades per tal d’obtenir un benefici comú entre les parts implicades.

CAPÍTOL 9. RÈGIM DISCIPLINARI O RÈGIM SANCIONADOR

Article 28. Aplicació i interpretació del règim disciplinari o sancionador

Seguint els Estatuts de l’AAB aprovats en Assemblea General, l’òrgan de govern és l’encarregat de sancionar les infraccions comeses pels socis. Per tant, és la Junta Directiva vigent la que s’encarregarà de prendre decisions disciplinàries o sancions pertinents definitives acollint-se als seus Estatuts i seguint el RRI-AAB, o bé, i fins i tot, interpretant aquest últim si es requereix.

Article 29. Sobre el procediment disciplinari o sancionador

El procediment disciplinari o sancionador s’inicia d’ofici (és a dir, per decisió de la Junta Directiva) o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que pot ser qualsevol soci o sòcia de ple dret, incloent-hi els membres de l’òrgan de govern. Aquest instructor tramita l’expedient disciplinari o sancionador i proposa una resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.

La resolució final ha de ser motivada (és a dir, s’han de justificar i explicar els motius pels quals es pren la decisió) i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva. S’adopta dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Article 30. Sobre les infraccions

Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus. Donat el cas que la infracció no estigués tipificada o especificada explícitament dins d’aquest apartat, és l’instructor junt amb la ratificació de l’òrgan de govern, els que han de determinar el tipus i gravetat de la infracció per tal d’imposar la sanció corresponent. Un cop determinada la infracció s’iniciarà el procediment per incloure-la dins del RRI-AAB, per tal de millorar aquest document. Aquestes modificacions hauran d’aprovar-se seguint el RRI-AAB.

30.1. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

  • La conducta inadequada o molesta envers els altres així com la falta de respecte i consideració deguda a altres membres de l’AAB i als membres de la Junta Directiva, sempre que l’instructor ho consideri una infracció lleu.
  • Incomplir les normes d’ús dels canals de comunicació entre els socis de l’AAB (Whastapp i Telegram) incloses al RRI-AAB, quan aquestes estiguin tipificades com a faltes lleus.
  • Incomplir les normes de les activitats de l’AAB incloses al RRI-AAB, quan aquestes estiguin tipificades com a faltes lleus.
  • Actuar en representació de l’AAB o sota el nom d’aquesta quan la persona no té potestat ni responsabilitat legal ni delegada sobre aquesta, tot i que s’actuï amb manifesta bona fe.
  • Les accions no incloses en el RRI-AAB, però valorades i determinades per l’instructor com una infracció lleu i ratificades per l’òrgan de govern.

Les infraccions lleus són sancionables amb una amonestació verbal o per escrit realitzada des de l’òrgan de govern, informant sobre la infracció comesa.

30.2. Infraccions greus

Són infraccions greus:

  • La conducta inadequada o molesta envers els altres així com la falta de respecte i consideració deguda a altres membres de l’AAB i als membres de la Junta Directiva, sempre que l’instructor ho consideri una infracció greu.
  • Incomplir les normes d’ús dels canals de comunicació entre els socis de l’AAB (whastapp i telegram) incloses al RRI-AAB, quan aquestes estiguin tipificades com a faltes greus.
  • Incomplir les normes de les activitats de l’AAB incloses al RRI-AAB, quan aquestes estiguin tipificades com a faltes greus.
  • L’actuació amb manifesta mala fe que obstaculitzi conscientment el bon funcionament de l’associació.
  • L’actuació deliberada que impedeix o obstaculitzi el compliment dels fins o finalitats de l’entitat o el funcionament normal de la Junta Directiva o qualsevol de les accions o activitats per portar a terme aquestes finalitats; valorades i determinades per l’instructor com una infracció greu i ratificades per l’òrgan de govern.
  • L’actuació negligent, però a més a més il·legal, en nom de l’associació o en representació d’aquesta, fins i tot quan la persona responsable no té potestat ni responsabilitat legal ni delegada sobre aquesta.
  • Les accions no incloses en el RRI-AAB, però valorades i determinades per l’instructor com una infracció greu i ratificades per l’òrgan de govern.
  • La comissió d’una tercera infracció lleu en el termini d’un any.

Les infraccions greus són sancionables amb una amonestació per escrit realitzada des de l’òrgan de govern, informant sobre la infracció comesa i la inhabilitació o exclusió temporal o permanent d’alguns o tots els drets com a membre de l’entitat, els serveis comuns o les activitats de l’AAB. En cas de la pèrdua dels drets com a membre de l’entitat, per inhabilitació temporal d’algun dels membres de la junta directiva, aquests cessaran automàticament del seu càrrec. La sanció final ha de ser motivada per l’instructor i ratificada per la Junta Directiva.

30.3. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

  • L’actuació fraudulenta o il·legal en nom de l’associació o en representació d’aquesta, fins i tot quan la persona responsable no en té potestat ni responsabilitat legal ni delegada sobre aquesta, i sobretot en els casos en els quals hi ha consciència de la il·legalitat de l’acte comès i/o quan s’actua amb manifesta mala fe.
  • L’actuació deliberada que impedeix o obstaculitzi el compliment dels fins o finalitats de l’entitat o el funcionament normal de la Junta Directiva o qualsevol de les accions o activitats per portar a terme aquestes finalitats, valorades i determinades per l’instructor com una infracció greu i ratificades per l’òrgan de govern.
  • Realitzar accions o campanyes col·lectives i/o individuals amb fets o paraules contra l’entitat o els seus representants i/o membres amb l’objectiu de: calumniar, generar una mala imatge, atemptar contra la seva integritat, desprestigiar, pertorbar de forma molt greu els actes i accions realitzats, malmetre molt greument la convivència entre els membres, etc.
  • L’incompliment de les obligacions econòmiques amb l’AAB, en especial, el pagament de la quota de renovació.

–  Les accions no incloses en el RRI-AAB, però valorades i determinades per l’instructor com una infracció molt greu i ratificades per l’òrgan de govern.

  • La comissió d’una segona infracció greu en el termini d’un any.

Les infraccions molt greus són sancionables amb l’expulsió immediata de l’AAB, perdent així tots els drets de soci i sense tindre cap tipus de dret de devolució o reintegració econòmica de les quotes pagades, ni totalment ni parcialment. En cas de l’expulsió d’algun dels membres de la junta directiva, aquests cessaran automàticament del seu càrrec. La sanció final ha de ser motivada per l’instructor i ratificada per la Junta Directiva.

CAPÍTOL 10. SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 31. Sobre l’inici del procediment de modificació del RRI-AAB

Caldrà iniciar el procediment de modificació del RRI-AAB quan es donin els següents casos:

 • Quan es modifiquin els procediments de funcionament i normatius que regula aquest document.
 • Quan l’òrgan de govern hagi decidit definir o concretar nous procediments o incloure aquells que encara no estan descrits en aquest document, per tal de facilitar el funcionament intern.
 • Quan ho requereixi més del 10% dels membres de l’AAB.

Article 32. Sobre el procediment de modificació i la seva aprovació

Un cop iniciat el procediment de modificació, l’òrgan de govern redactarà els canvis o els nous textos que calgui incloure al RRI-AAB. Un cop verificats per l’òrgan de govern, es convocarà l’Assemblea General per tal que aquests puguin ser revisats i/o aprovats. Un cop aprovats, quedarà actualitzat el RRI-AAB, que entrarà en vigor. La Junta Directiva haurà de comunicar a tots els seus membres, per via telemàtica, que el document ha estat actualitzat. El document actualitzat haurà d’estar disponible a la pàgina web que l’AAB empri a l’efecte de comunicació de la normativa d’aquesta.

DISPOSICIONS FINALS

El present document, el Reglament de Règim Intern de l’Associació Aquariòfila de Barcelona, entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per l’Assemblea General.

Diligència per fer constar que aquest Reglament de Règim intern s’ha aprovat en l’Assemblea General de data 4 de juliol de 2018.

El present document ha estat rubricat pel President i pel Secretari de l’AAB.